POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO INDIASKLEP.PL

Zmiany w Regulaminie i Polityce Bezpieczeństwa India Sklep związane z RODO
 W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie są Twoje prawa:

https://indiasklep.wordpress.com/wydarzenia/I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.


2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest spółka z o.o. INDIA SKLEP z siedzibą w Sieradzu (98-200) przy ulicy Ignacego Paderewskiego 2/6, (który stanowi także adres do doręczeń), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000675401, NIP 8272313792, REGON 367143531, o kapitale zakładowym 5.000,- zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: info@indiasklep.pl; numer telefonu kontaktowego: (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą.


3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


4. Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”);


5. Zbiory Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego lub zebrane za pośrednictwem innych kanałów komunikacji z Klientem zostały zgłoszone przez Administratora do rejestru zbiorów Danych Osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod nazwą: Klienci (numer zgłoszenia: , numer księgi: ).


6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


7. Wszelkie słowa, wyrażenia i skrótowce występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np.: Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach sklepu internetowego indiaskep.pl.


II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.


2. Możliwe cele zbierania Danych Osobowych Klientów przez Administratora:
a. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (np.: Konto).
b. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
c. przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród.

3. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.


4. Odbiorcami Danych Osobowych Klientów mogą być następujące podmioty:
a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.


5. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.


6. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.


7. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług.


8. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego, w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie.


9. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.


10. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).


III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.


2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.


IV. INFORMACJE HANDLOWE
1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np.: wiadomość e-mail).


2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Klienta wolą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).


3. O ile Klient wyraził na to zgodę, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator.


V. PLIKI COOKIES
1. Na stronie Sklepu Internetowego wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Klienta podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia Klientowi maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Klienta prezentowanych treści reklamowych, w tym partnerów i reklamodawców Administratora.


2. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Klient został odesłany do witryny Sklepu Internetowego, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych protokołem http.


3. Administrator może także przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do strony Sklepu Internetowego.


4. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Klienta (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nim informacje, których strona Sklepu Internetowego może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez Klienta i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony Sklepu Internetowego, nie gromadząc przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację Klienta, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.


5. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego służą przede wszystkim dostosowaniu zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.


6. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla komputera (czy też innego urządzenia końcowego) wykorzystywanego przez Klienta.


7. Na stronie Sklepu Internetowego używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.


8. Na stronie Sklepu Internetowego są wykorzystywane następujące rodzaje plików „cookies”: niezbędne (dla prawidłowego wyświetlania funkcji strony internetowej), dotyczące funkcjonalności (zapisują preferencje klienta) oraz zewnętrzne (pozwalają usprawnić działanie strony internetowej na podstawie sposobu korzystania przez klientów). Pliki te różnią się czasem wygaśnięcia.


9. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics – internetowe narzędzie wykorzystywane przez Sklep Internetowy do analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań), znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics..

10. Klient może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony Sklepu Internetowego (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.


11. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.


12. Informacje o sposobie usunięcia plików cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.


13. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.


14. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu Internetowego, np.: wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.


VI. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.


2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.


3. W przypadku, gdy Klient kontaktuje się ze Sklepem Internetowym w celu dokonania określonych czynności (np.: złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie.


4. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę.


5. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.


VII. ZABEZPIECZENIA
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
b. certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.
c. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.
d. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne strony, Administrator rekomenduje, by zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.


2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta;
b. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie lub wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.


3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.


4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa.


5. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).


6. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia …………...

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” INDIASKLEP.PL


Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

Na naszej stronie stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”.

Pliki „sesyjne” to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Pliki „cookies” gromadzą dane osobowe i mogą być zbierane tylko i wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz użytkownika.

W związku z polityką prywatności indiasklep.pl dane osobowe są zaszyfrowane, dzięki czemu uniemożliwiają dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

„Sklep internetowy www.indiasklep.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).

Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.indiasklep.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej o naszej polityce dotyczącej plików cookies dowiesz się tutaj”.